Kelander Rasmi Aktiviti BPSM1.         Pengenalan
Sesebuah organisasi diwujudkan untuk mencapai objektif tertentu. Pencapaian objektif tersebut sebahagian besarnya bergantung kepada peracangan kerja dan pengurusan sumber manusia yang berkesan. Pengurusan sumber manusia secara berkesan melibatkan proses pembangunan sumber manusia seperti mengenalpasti potensi, latihan dan komunikasi berkesan.
Ini boleh dilaksanakan melalui penilaian prestasi pegawai yang objektif, adil dan telus. Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam ini melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), penilaian perlakuan dan pencapaian kerja pegawai dalam tempoh masa tertentu bagi mempertingkatkan kualiti dan produktiviti sesebuah jabatan. Berikut adalah senarai Pekeliling Perkhidmatan (PP) dan Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) yang berkuatkuasa:-


2.         Tujuan
Sistem pengurusan prestasi perkhidmatan awam bagi sesebuah organisasi adalah bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas berhubung peranan dan tanggungjawab individu di dalam organisasi dalam mengurus Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) seperti berikut:-

             2.1       Ketua Jabatan- 

Berperanan menetukan arah haluan matlamat dan sasaran kerja tahunan organisasi serta memberi penekanan kepada pembangunan kerjaya pegawai

                        2.2       Pegawai Yang Dinilai (PYD) –

Pegawai atau kakitangan di dalam sesebuah organisasi yang dinilai oleh penyelia atau ketua jabatan.

                        2.3       Pegawai Penilai Pertama (PPP) –

Pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada PYD dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya.  
                   
                        2.4       Pegawai Penilai Kedua (PPK) –

Pegawai atasan yang terdekat kepada PPP dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. Jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian bolehlah dibuat oleh PPP sahaja.

                        2.5       Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) –

Dianggotai oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang anggota iaitu  Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan sebagai Pengerusi dan Timbalannya sebagai Ahli yang berperanan sebagai pihak yang mengesahkan markah penilaian prestasi, menentukan penempatan dan pembangunan kerjaya, bimbingan dan kaunseling, kelayakan untuk pergerakan gaji, pingat, bintang kebesaran dan surat penghargaan.

2.6  Urus Setia PPSM

Bahagian yang mengendalikan pengurusan personel sesebuah organisasi seperti Bahagian Sumber Manusia, Bahagian Perkhidmatan dan Bahagian Pentadbiran.

 3.         Ciri-ciri Sistem Penilaian Prestasi

            3.1    Penetapan SKT dan kajian semula pertengahan tahun;

            3.2    Penilaian prestasi yang objektif, adil dan telus;

            3.3    Pengiktirafan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi;

3.4   Penetapan wajaran markah mengikut aspek penilaian prestasi yang bersesuaian dengan peranan setiap kumpulan pegawai;

3.5    Penggunaan lima (5) jenis borang LNPT mengikut kumpulan pegawai; dan

3.6    Peranan PPSM sebagai pihak yang memastikan penilaian dibuat dengan objektif, adil dan telus.

4.         Carta Aliran pusingan proses pengurusan penilaian prestasi:-

 5.         Jadual Aliran proses pengurusan penilaian prestasi:-


6.         Jenis borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT):-
i) JPA (Prestasi) 1/2002 –  Pengurusan Tertinggi (Jawatan Utama Sektor 
                                                Awam
ii) JPA (Prestasi) 2/2002 – Pengurusan Tertinggi (Gred Khas)

iii) JPA (Prestasi) 3/2002 – Pengurusan dan Profesional

iv) JPA (Prestasi) 4/2002 – Sokongan I

v) JPA (Prestasi) 5/2002 – Sokongan II


7.         Format Sasaran Kerja Tahunan (SKT):-
8.         Kategori Pencapaian Prestasi Pegawai


0 komen:

Post a Comment

Unordered List